ครู / บุคลากร

นายฉลุวิทย์ ดีวงศ์
ผู้รับใบอนุญาติ/ผู้จัดการ

ข้อมูลด้านการศึกษา   

ชื่อปริญา                              สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์บัณฑิต          คณิตศาสตร์
นิติศาสตร์บัณฑิต               นิติศาสตร์
ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต     พัฒนาสังคม

ดร.ก่อสิทธิ์ ดีวงศ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร

ข้อมูลด้านการศึกษา   

ชื่อปริญา                                 สาขาวิชา
การจัดการศึกษาดุษฎีบัณฑิต   การจัดการศึกษา
การศึกษามหาบัณฑิต      เทคโนโลยีการศึกษา
วิทยาศาสตร์บัณฑิต         คณิตศาสตร์

ผ.ศ.ยาใจ ดีวงศ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วุฒิปริญญาทางการศึกษา
ปริญญาทางการศึกษา       สาขา/วิชาเอก

ครุศาสตร์มหาบัณฑิต       ประถมศึกษา
ฅการศึกษาบัณฑิต            ภาษาอังกฤษ

 

นางนวลจันทร์ อ้วนไตร
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ชื่อปริญญา                           สาขา
บริหารธุรกิจบัณฑิต               การบัญชี

นางสาวเพชรา ใจตรง
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา

ชื่อปริญญา                           สาขา
บัญชีมหาบัญฑิต                บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต      บริหารธุรกิจ
ศิลปศาสตร์บัณฑิต               การจัดการทั่วไป