การบัญชี

สาขาการบัญชี


สาขาบัญชี จัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย โดยมุ่งสร้างผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการภาษีอากรสามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และมีความรู้ความสามารถในการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มีความสามารถในการวิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูลทางบัญชีและการเงินเพื่อช่วยให้ข้อมูลในการพิจารณาทางเลือกในการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์

จุดเด่น

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สาขาบัญชีได้มุ่งเน้นในการที่จะจัดให้มีการเรียนการสอนการพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการพัฒนาคณาจารย์และนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในวิชาชีพสาขาการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพจนเป็นที่การยอมรับกันโดยทั่วไปทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

– นักบัญชี
– พนักงานธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ
– นักวิเคราะห์ด้านการเงิน หลักทรัพย์ และการลงทุน
– ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
– ผู้ตรวจสอบภายใน
– นักออกแบบและพัฒนาระบบบัญชี
– ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
– ข้าราชการทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
– อาจารย์ผู้สอนวิชาการบัญชีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
– ที่ปรึกษาด้านการบัญชีและภาษีอากร

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา


– นักบัญชี
– พนักงานธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ
– นักวิเคราะห์ด้านการเงิน หลักทรัพย์ และการลงทุน
– ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
– ผู้ตรวจสอบภายใน
– นักออกแบบและพัฒนาระบบบัญชี
– ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
– ข้าราชการทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
– อาจารย์ผู้สอนวิชาการบัญชีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
– ที่ปรึกษาด้านการบัญชีและภาษีอากร
แชร์กันเลย...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print

You may also like...